Klagomålshantering 

Gällande enheten

En tydlig ansvarsfördelning finns över vilka som har ansvaret för att ta emot, utreda och återkoppla klagomål från barn, elever, vårdnadshavare och andra. Rektor ansvarar i första hand för att ta emot och utreda klagomål på enheten (skolan). I händelse av kränkande behandling återrapporterar rektor till skolchefen, huvudmannens företrädare, enligt skollagen 6 kap 10 §. Varje enhet har utarbetad plan mot kränkande behandling i enlighet skollagen 6 kap. 8 §.

Gällande huvudmannen

Vid klagomål riktat mot enheten kan klagomålet anmälas till huvudmannen. Skolchefen, som huvudmannens representant, ansvarar för att klagomålet mot enheten utreds. I händelse av kränkande behandling återrapporterar skolchefen till huvudmannen (Cedergrenskas styrelse), enligt skollagen 6 kap 10 §. Klagomål lämnas muntligt eller skriftligt. Du kan självklart vara anonym.

För anmälan av klagomål, lämna namn och kontaktuppgifter till:

Håkan Söderström, skolchef
Cedergrenska AB
Kungsvägen 2
182 79 Stocksund
Mobil: 073 661 27 03
E-post: soderstrom@cedergrenska.se

Klagomålshantering är en del av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete, vilket betyder att klagomålen sammanställs, utvärderas och analyseras i samband med det lokala kvalitetsarbetet på enheten samt vid huvudmannens (Cedergrenskas styrelses) kvalitetsseminarium, i syfte att utveckla verksamheterna så långt som möjligt.