Klagomålshantering 

Gällande enheten

En tydlig ansvarsfördelning finns över vilka som har ansvaret för att ta emot, utreda och återkoppla klagomål från barn, elever, vårdnadshavare och andra. Rektor ansvarar i första hand för att ta emot och utreda klagomål på enheten (skolan). I händelse av kränkande behandling återrapporterar rektor till skolchefen, huvudmannens företrädare, enligt skollagen 6 kap 10 §. Varje enhet har utarbetad plan mot kränkande behandling i enlighet skollagen 6 kap. 8 §.

Gällande huvudmannen

Vid klagomål riktat mot enheten kan klagomålet anmälas till huvudmannen. Skolchefen, som huvudmannens representant, ansvarar för att klagomålet mot enheten utreds. I händelse av kränkande behandling återrapporterar skolchefen till huvudmannen (Cedergrenskas styrelse), enligt skollagen 6 kap 10 §. Klagomål lämnas muntligt eller skriftligt. Du kan självklart vara anonym.

För anmälan av klagomål, lämna namn och kontaktuppgifter till:

Håkan Söderström, skolchef
Cedergrenska AB
Kungsvägen 2
182 79 Stocksund
Mobil: 073 661 27 03
E-post: soderstrom@cedergrenska.se

Klagomålshantering är en del av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete, vilket betyder att klagomålen sammanställs, utvärderas och analyseras i samband med det lokala kvalitetsarbetet på enheten samt vid huvudmannens (Cedergrenskas styrelses) kvalitetsseminarium, i syfte att utveckla verksamheterna så långt som möjligt.

 

Visselblåsning 

Lagen ger dig rätt att larma om missförhållanden utan att riskera att råka illa ut. Du kan larma på webben, ringa, skriva brev eller besöka oss. Cedergrenska uppmuntra anställda och övriga intressenter att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom koncernen.

Du har rätt att slå larm om missförhållanden som det kan finnas ett allmänt intresse av att ta del av. Det betyder att till exempel dina egna synpunkter på hur organisationen styrs eller din lön, inte hör hemma här. Däremot kan du larma om brott eller oegentligheter som du vet eller misstänker pågår inom organisationen. Exempel på detta kan vara: mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar eller förskingring.

Oavsett hur du väljer att larma är lagen tydlig med att du inte riskerar någon form av bestraffning. Det finns många olika exempel på vad som kan anses vara en bestraffning, bland annat: uppsägning, ändrade arbetsuppgifter, lönesänkning eller utfrysning. En arbetsgivare som på något sätt bestraffar en visselblåsare bryter mot lagen och riskerar att få betala skadestånd.

Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget här.